Opening Uren:

24/7

Social:

U kunt dagelijks vertrouwen op onze dienstverlening en services. De chauffeurs van RegiotaxiAmsterdam.nl staan 24/7 voor u klaar en brengen u naar de gewenste bestemming. Dag en nacht, 7 dagen per week, zoals u het wenst. Neem contact met ons via de Mail, Contactformulier, WhatsApp of Telefoon.

Send Message

  ALGEMENE VOORWAARDEN

  Artikel 1: Begripsomschrijving

  In deze Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer wordt verstaan onder:
  1. Taxivervoer: al het overeengekomen personenvervoer per Auto
  zoals bedoeld in artikel 1 sub f. van de Wet personenvervoer 2000,
  waarbij de ritprijs van tevoren is overeengekomen dan wel wordt
  bepaald door het hanteren van de taxameter. Het vervoer omvat
  tevens het in- en uitstappen.
  2. Vervoerovereenkomst: de tussen Reiziger/Opdrachtgever en
  Vervoerder afgesloten overeenkomst om taxivervoer te verrichten.
  3. Taxistandplaats: een deel van de voor het openbaar verkeer
  openstaande weg dat door de wegbeheerder is aangewezen als
  parkeerplaats voor taxi’s.
  4. Auto : motorrijtuig, als bedoeld in artikel 1 sub f. van de Wet
  personenvervoer 2000.
  5. Reiziger: de persoon die door Vervoerder wordt vervoerd.
  6. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een
  Vervoerovereenkomst aangaat met Vervoerder.
  7. Opdracht: ?a. een opdracht van een natuurlijke persoon aan een
  Vervoerder die op een Taxistandplaats reizigers afwacht;? b. iedere
  andere opdracht van een Reiziger/Opdrachtgever aan Vervoerder,
  in welke vorm dan ook.
  8. Vervoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, diens
  Personeel daaronder begrepen, die zich verbindt personen te
  vervoeren per Auto.
  9. Personeel: Personeelsleden in dienst van Vervoerder met inbegrip
  van hulppersonen, die niet in dienst zijn van vervoerder maar wel
  dienst doen in zijn opdracht in een vervoermiddel van Vervoerder of
  een vervoermiddel dat aan Vervoerder beschikbaar is gesteld.
  10. Handbagage: bagage die een Reiziger als gemakkelijk mee te
  voeren, draagbaar dan wel verrijdbaar bij zich heeft, daaronder
  begrepen levende dieren, alsmede voorwerpen die door de
  Vervoerder als handbagage worden toegelaten.

  Artikel 2: Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Vervoerovereenkomsten en vormen de basis voor de
  behandeling van geschillen door de Geschillencommissie Taxivervoer, zoals bedoeld in artikel 15 van deze algemene
  voorwaarden.
  Artikel 3: Totstandkoming Vervoerovereenkomst
  Een Vervoerovereenkomst komt tot stand na aanvaarding door Vervoerder van een Opdracht. Is sprake van een
  opdracht als bedoeld in artikel 1 onder 7a., dan is Vervoerder verplicht, behoudens het bepaalde in artikel 7 zesde lid,
  deze opdracht te aanvaarden. De verplichtingen van Vervoerder gelden eveneens tegen over de Reiziger die niet als
  Opdrachtgever optreedt. Door de aanvaarding van de reis treedt Reiziger als partij toe tot de Vervoerovereenkomst.

  Artikel 4: Beëindiging Vervoerovereenkomst
  1. Vervoerder kan het voortzetten van de rit onmiddellijk staken en
  aldus de Vervoerovereenkomst beëindigen, indien de Reiziger
  dusdanige hinder veroorzaakt dat in alle redelijkheid niet van de
  Vervoerder kan worden gevergd dat hij de Reiziger vervoert.
  Vervoerder kan in dat geval de Reiziger gelasten het voertuig
  onmiddellijk te verlaten.
  2. Vervoerder is in een geval zoals is bedoeld in lid 1, niet gehouden
  de Reiziger enige schade te vergoeden.
  3. Bij voortijdige beëindiging is Reiziger, ingeval de rit prijs tot stand
  komt via de taxameter, het bedrag verschuldigd dat de taxameter
  aangeeft op het moment van beëindiging van de rit. Ingeval voor
  aanvang van de rit een ritprijs is overeengekomen, is Reiziger een
  evenredig deel daarvan verschuldigd, ter vergoeding van het reeds
  gereden deel van de rit.
  4. Reiziger/Opdrachtgever kan voor aanvang van de bij Vervoerder
  bestelde reis afzien. In een dergelijk geval is de
  Reiziger/Opdrachtgever gehouden tot?een schadeloosstelling naar
  redelijkheid en billijkheid aan de Vervoerder.
  5. Ingeval Vervoerder bij een bestelde reis niet volgens afspraak
  verschijnt heeft Reiziger bij aantoonbare schade recht op een op
  redelijkheid en billijkheid gebaseerde schadeloosstelling.

  Artikel 5: Verplichtingen en bevoegdheden Reiziger
  1. Reiziger is gehouden:?a. door Vervoerder in alle redelijkheid
  gegeven aanwijzingen of instructies op te volgen, zoals het
  plaatsnemen op de door vervoerder aangewezen zitplaats;?b. de
  gordel om te doen, voorafgaand aan de rit. Een rechtsgeldig
  opgelegde boete die voortvloeit uit het zich niet houden aan deze
  verplichting door de Reiziger kan op deze worden verhaald.
  2. Reiziger is verplicht zich in de Auto te onthouden van:?a.
  beschadiging en/of verontreiniging van de Auto;?(bij het verontreinigen van het voertuig  mag Regio Taxi Amsterdam een Boete van €250 opleggen, als dat niet wordt betaald dan wordt de politie ingeschakeld, en wordt er een wachttijd van €42 per uur erbij berekend) het gebruik van
  alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming
  van Vervoerder;?c. het meevoeren en/of gebruiken van verdovende
  middelen;?d. het gebruiken van rookwaar;?e. agressie, het plegen
  van handtastelijkheden, het lastig vallen, bedreigen, dan wel zich op
  een andere wijze onbehoorlijk gedragen jegens Vervoerder en of
  anderen;?f. het op enigerlei wijze hinderen van Vervoerder in de
  uitoefening van zijn taak.
  3. Reiziger is gehouden hetzij de vooraf overeengekomen ritprijs,
  hetzij de door de taxameter bepaalde ritprijs te betalen.
  4. Wanneer voor of tijdens de reis omstandigheden aan de zijde van
  Vervoerder zich opdoen of naar voren komen, die Reiziger bij het
  sluiten van de overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die,
  indien zij hem wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor hem
  grond hadden opgeleverd de Vervoerovereenkomst niet of op
  andere voorwaarden aan te gaan, is Reiziger bevoegd de
  overeenkomst op te zeggen. De opzegging geschiedt door een
  mondelinge of schriftelijke kennisgeving en de overeenkomst eindigt
  op het ogenblik van ontvangst daarvan. Naar maatstaven van
  redelijkheid en billijkheid zijn partijen na opzegging van de
  Vervoerovereenkomst verplicht elkaar de daardoor geleden schade
  te vergoeden.
  5. Reiziger is bevoegd om tussentijds de eindbestemming van de rit te
  wijzigen; dit met inachtneming van het in lid 3 gestelde.
  6. Indien Reiziger er voor kiest zelf het portier te openen, is deze
  verplicht het portier zodanig te openen, dat geen hinder en/of
  gevaar voor het verkeer ontstaat.

  Artikel 6: Betaling
  1. Betalingen door Reiziger/Opdrachtgever aan Vervoerder dienen
  contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel
  te geschieden, daarbij algemeen erkende vormen van elektronische
  betalingen inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.
  2. Vervoerder is gerechtigd bij Reiziger/Opdrachtgever te bevorderen
  dat contante betalingen in gepast geld worden voldaan. Vervoerder
  is niet gehouden een hoeveelheid munten als betaling aan te
  nemen, waarvan het tellen een onevenredig oponthoud veroorzaakt.
  3. Vervoerder verstuurt een factuur aan Reiziger/Opdrachtgever indien
  niet contante betaling is overeengekomen. Betaling door
  Reiziger/Opdrachtgever dient zonder enige korting, opschorting of
  verrekening te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
  Bij het overschrijden van deze termijn is Reiziger in verzuim en
  kunnen conform de wettelijke regeling kosten in rekening worden
  gebracht.
  4. Vervoerder is te allen tijde gerechtigd zijn vorderingen op
  Reiziger/Opdrachtgever te verrekenen met zijn schulden aan
  Reiziger/Opdrachtgever.
  5. Uitvoering op grond van de Vervoerovereenkomst geschiedt op
  grond van tarieven, zoals die zijn vastgesteld door Vervoerder en
  tevoren aan de Reiziger/Opdrachtgever bekend zijn gemaakt.
  6. Administratiekosten?Bij het rijden op rekening vindt verhoging
  plaats met een bedrag van € 0,60 incl. B.T.W. per rekeningbon.

  Artikel 7: Verplichtingen en bevoegdheden Vervoerder
  1. Vervoerder is verplicht de Reiziger, alsmede de door hem
  meegevoerde Handbagage op zorgvuldige en veilige wijze te
  vervoeren.
  2. Vervoerder is verplicht de Reiziger naar de bestemming te brengen
  volgens de voor de Reiziger gunstigste weg hetzij via de snelste
  dan wel economisch voordeligste route, tenzij de Reiziger of de
  meldkamer/centrale nadrukkelijk verzoekt of opdracht geeft om
  langs een andere route te rijden.
  3. Vervoerder is verplicht Reiziger behulpzaam te zijn bij het in- en
  uitstappen alsmede het in- en uitladen van Handbagage, tenzij zulks
  om (verkeers-)technische redenen volstrekt onmogelijk is.
  4. Vervoerder is bij gebruik van de taxameter verplicht de stand van de
  taxameter bij het einde van de rit zo lang te laten staan, dat Reiziger
  zich redelijkerwijs van de stand op de hoogte heeft kunnen stellen.
  5. Vervoerder is verplicht aan de Reiziger op diens verzoek een
  betalingsbewijs te verstrekken waarop tenminste de ritprijs, naam
  bedrijf, naam chauffeur, datum en (globale) tijdstip van de rit wordt
  vermeld.
  6. Vervoerder is bevoegd Reiziger die zich niet aan de bepalingen van
  deze Algemene Voorwaarden houdt, de toegang tot het
  vervoermiddel te ontzeggen, dan wel hem uit het vervoermiddel te
  (doen) verwijderen, indien in redelijkheid niet van Vervoerder kan
  worden gevergd dat hij deze Reiziger vervoert.?Artikel 4 is van
  overeenkomstige toepassing.
  7. Vervoerder is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke
  gegevens, verkregen in verband met boeking van ritten of
  anderzijds conform de Wet persoonsregistraties.
  8. Vervoerder is bevoegd, indien gewichtige omstandigheden hem
  daartoe noodzaken, het vervoer geheel of gedeeltelijk te staken.
  Vervoerder stelt de Reiziger zo spoedig mogelijk in kennis van het
  staken en indien mogelijk van de redenen, de door hem te nemen
  maatregelen en de mogelijke tijdsduur.?Bij voortijdige beëindiging is
  Reiziger, ingeval de ritprijs tot stand komt via de taxameter, het
  bedrag dat de taxameter aangeeft op het moment van beëindiging
  van de rit verschuldigd. Ingeval voor de aanvang van de rit een
  ritprijs is overeengekomen, is de Reiziger voor het deel van de rit
  dat inmiddels is uitgevoerd, een evenredig deel van die
  overeengekomen ritprijs verschuldigd.

  Artikel 8: Handbagage
  1. Reiziger is verplicht zijn Handbagage deugdelijk te verpakken.
  2. Vervoerder heeft het recht het vervoer van Handbagage, welke door
  zijn aard lastig, gevaarlijk of verboden is c.q. kan zijn, dan wel
  aanleiding kan geven tot beschadiging of verontreiniging, te
  weigeren. ?Een dergelijke situatie doet zich in ieder geval voor
  indien Handbagage bestaat uit:?a. vuurwapens, slag- en/of
  steekwapens;?b. ontplofbare stoffen;?c. samengeperste gassen in
  reservoirs;?d. voor zelfontbranding vatbare of licht ontvlambare
  stoffen;?e. sterk of kwalijk ruikende stoffen;?f. verdovende
  middelen;?g. munitie.
  3. Vervoerder is verplicht redelijke zorg aan te wenden zodat
  Handbagage van Reiziger niet verloren gaat of beschadigd wordt.

  Artikel 9: Vervoer van dieren
  1. Levende dieren mogen, behoudens hetgeen in het volgende lid van
  dit artikel is bepaald, in gemakkelijk draagbare mand, tas of een
  dergelijk voorwerp welke kan worden neergezet of op schoot
  gehouden, worden meegevoerd.
  2. De in het eerste lid bedoelde dieren mogen niet worden
  meegenomen, indien deze op enigerlei wijze voor Reiziger of voor
  het personeel lastig of hinderlijk kunnen zijn of lijden aan een
  ernstige ziekte.

  Artikel 10: Gevonden voorwerpen
  Met betrekking tot gevonden voorwerpen geldt, met inachtneming van de algemene wettelijke bepalingen ten aanzien
  van de aangifte- en meldingsplicht en het in bewaring geven en nemen, het volgende:
  1. Reiziger is verplicht zo spoedig mogelijk bij Vervoerder mededeling
  te doen van een door hem gevonden voorwerp of geldsom.
  Vervoerder is bevoegd tegen afgifte van bewijs een aldus gevonden
  voorwerp of geldsom in bewaring aan te nemen. Indien de vinder
  het gevonden voorwerp of de geldsom onder zich houdt, is hij
  verplicht al datgene te doen wat redelijkerwijs van hem kan worden
  gevergd om de eigenaar of verliezer te vinden.
  2. Vervoerder is bevoegd een door Personeel gevonden of door een
  ander gevonden en aan hem afgegeven voorwerp na drie maanden
  of, indien het voorwerp niet voor bewaring geschikt is, eerder te
  verkopen, voor zover het betreft niet kostbare zaken.
  3. Vervoerder is verplicht een gevonden voorwerp, de opbrengst van
  een ingevolge lid b verkocht voorwerp of het bedrag van een
  gevonden geldsom aan de rechthebbende af te geven, indien deze
  zich binnen drie jaren na melding van verlies aanmeldt.?Indien de
  rechthebbende de opbrengst van de verkoop van een gevonden
  voorwerp opeist, mag de vervoerder het verschuldigde bewaarloon
  en de administratiekosten met die opbrengst verrekenen.
  4. Vervoerder kan voor de behandeling van een verzoek met
  betrekking tot een verloren voorwerp of geldsom
  administratiekosten in rekening brengen.

  Artikel 11: Annulering
  1. Reiziger/Opdrachtgever is gerechtigd de tevoren afgesloten
  Vervoersovereenkomst met tevoren overeengekomen ritprijs te
  annuleren door middel van mondelinge of schriftelijke kennisgeving:
  ?a. indien de annulering plaatsvindt tussen 21 en 14 dagen voor
  aanvang van het vervoer is Reiziger/ Opdrachtgever aan vervoerder
  verschuldigd: 10% van de overeengekomen ritprijs; ?b. indien de
  annulering plaatsvindt tussen 14 en 2 dagen voor aanvang van het
  vervoer is Reiziger/Opdrachtgever aan Vervoerder verschuldigd:
  35% van de overeengekomen ritprijs;?c. indien de annulering
  plaatsvindt maximaal 2 dagen voor aanvang van het vervoer is
  Reiziger/ Opdrachtgever aan Vervoerder verschuldigd: 75% van de
  overeengekomen ritprijs; d. indien de annulering plaatsvindt tijdens
  het vervoer: de volledige ritprijs.
  2. Indien Reiziger aantoont dat de door Vervoerder geleden schade
  minder is dan het uit toepassing van lid 1 voortvloeiende bedrag,
  zullen die lagere kosten worden berekend.

  Artikel 12: Overmacht
  1. Indien Vervoerder door een niet toerekenbare tekortkoming
  (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens
  Reiziger/Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die
  verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
  Een tekortkoming kan Vervoerder niet worden toegerekend
  wanneer deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de
  wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
  zijn rekening komt.
  2. In geval van overmacht heeft Reiziger/Opdrachtgever geen recht op
  enige schadevergoeding. Indien een tekortkoming de Vervoerder
  niet kan worden toegerekend, maar hij in verband met die
  tekortkoming een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming
  niet zou hebben gehad, heeft de Reiziger met toepassing van de
  regels betreffende ongerechtvaardigde verrijking recht op
  vergoeding van zijn schade tot ten hoogste het bedrag van dit
  voordeel.

  Artikel 13: Aansprakelijkheid van Vervoerder
  1. 1. Vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door
  dood of letsel van de Reiziger ten gevolge van een ongeval dat in
  verband met en tijdens het vervoer de reiziger is overkomen.
  Vervoerder is niet aansprakelijk, indien het ongeval is veroorzaakt
  door een omstandigheid die een zorgvuldig Vervoerder niet heeft
  kunnen vermijden en waarvan Vervoerder de gevolgen niet heeft
  kunnen verhinderen.?De schadevergoeding die Vervoerder in
  genoemde omstandigheden mogelijk verschuldigd is, is wettelijk
  beperkt tot een bedrag van € 137.000,- per Reiziger.
  2. 2. Vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geheel
  of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van de handbagage,
  voor zover dit verlies of deze beschadiging is ontstaan tijdens het
  vervoer en is veroorzaakt:?a. door een aan Reiziger
  overkomen?ongeval dat voor rekening van Vervoerder komt of ?b.
  door een omstandigheid die een zorgvuldig?Vervoerder heeft
  kunnen vermijden of waarvan zulk een Vervoerder de gevolgen
  heeft kunnen verhinderen.?De schadevergoeding die Vervoerder
  mogelijk verschuldigd is in geval van verlies of beschadiging van
  Handbagage is wettelijk beperkt tot een bedrag van € 1.000,- per
  Reiziger.

  Artikel 14: Aansprakelijkheid van Reiziger
  Reiziger is in beginsel verplicht aan Vervoerder de schade te vergoeden die hij of zijn Handbagage Vervoerder
  berokkent, behalve voor zover deze schade is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Reiziger niet
  heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een Reiziger?de gevolgen daarvan niet heeft kunnen
  verhinderen.?Reiziger kan geen beroep doen op de hoedanigheid of een gebrek van zijn Handbagage.

  Artikel 15: Klachten en geschillen
  1. Klachten over de totstandkoming en uitvoering van de
  Vervoerovereenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven
  worden ingediend bij Vervoerder binnen 6 weken nadat
  Reiziger/Opdrachtgever de?gebreken heeft geconstateerd of heeft
  kunnen constateren. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg
  hebben dat Reiziger/Opdrachtgever zijn rechten terzake verliest.
  2. Geschillen tussen Reiziger/Opdrachtgever en Vervoerder over de
  totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met
  betrekking tot door deze Vervoerder te leveren of geleverde
  diensten, kunnen zowel door Reiziger/Opdrachtgever als door
  Vervoerder worden voorgelegd aan de Geschillencommissie
  Taxivervoer, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
  3. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in
  behandeling genomen, indien Reiziger/ Opdrachtgever zijn klacht
  eerst aan Vervoerder heeft voorgelegd.
  4. Nadat de klacht aan Vervoerder is voorgelegd dient het geschil
  uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de
  geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
  5. Wanneer Reiziger een geschil voorlegt aan de geschillencommissie,
  is Vervoerder aan deze keuze gebonden. Indien Vervoerder dit wil
  doen, moet hij Reiziger schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit
  te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Vervoerder dient daarbij
  aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde
  termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te
  leggen.
  6. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de
  bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement
  van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De
  beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van
  bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een
  vergoeding verschuldigd.
  7. Uitsluitend de Nederlandse rechter dan wel de hierboven genoemde
  geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
  8. Vervoerder spant zich in om, mede ter voorkoming van geschillen,
  bij klachten van Reiziger deze serieus en in redelijkheid naar
  genoegen van Reiziger af te handelen.
  9. Ingeval partijen niet tot een afronding komen, dient Vervoerder
  klagende Reiziger te wijzen op de mogelijkheid het aldus ontstane
  geschil aan de in lid 2 genoemde geschillencommissie.
  10. Reiziger moet ingeval hij Vervoerder aansprakelijk stelt voor
  schade, deze schade zo spoedig mogelijk schriftelijk aan
  Vervoerder melden. De aard en de omvang van de schade moet
  daarbij bij benadering worden aangegeven.

  Artikel 16: Overige voorwaarden
  1. Regio Taxi Amsterdam  zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in
  overleg met KNV Taxi en de Consumentenbond.
  2. Nietigheid van één van de bepalingen of leden daarvan in deze
  Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige
  bepalingen dan wel de overige leden onverlet. Alsdan worden de
  nietige bepalingen of leden daarvan vervangen door nieuwe
  bepalingen of leden die qua inhoud, bereik en doelstelling zo veel
  mogelijk met de oude nietige bepalingen of leden overeenkomen.
  3. Alle Vervoerovereenkomsten waarop deze voorwaarden van
  toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
  4. Deze Algemene Voorwaarden zijn openbaar.
  5. Vervoerder is verplicht bekendheid te geven aan de wijze waarop
  Reiziger/Opdrachtgever op diens verzoek deze Voorwaarden kan
  verkrijgen.

  Translate »
  Chat openen
  Welkom Bij Regio Taxi Amsterdam, Hoe kunnen wij u van dienst zijn?
  Call Now Button